1. Dodavatel a výrobce

1.1 Obchodní subjekt, který vyrábí a dodává produkty prodávané na tomto eshopu, vyřizuje objednávky i případné reklamace (dále jen „Dodavatel“):

LEJA Studio s.r.o.
Železná 254/22, Liberec,46001
IČO: 08699500, DIČ: CZ08699500
leja.liberec@volny.cz
483 034 014, 724 089 851

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky (dále též jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní, případně nájemní či licenční smlouvy (dále jen „Smlouva“), kdy prodávajícím zboží, pronajímatelem zboží, případně poskytovatelem příslušné licence na základě nákupu uskutečněného prostřednictvím internetové aplikace www.razitko.cz (dále jen „E-shop“), je Dodavatel a kupujícím, případně nájemcem či uživatelem licence je uživatel uvedeného webu (dále jen „Kupující“).

2.2. E-shop pro své klienty, mezi něž patří také Dodavatel, bezplatně provozuje společnost Megaflex, spol. s r.o., se sídlem Osiková 2644/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 452 70 961 (dále jen „Megaflex“). Kupující tímto výslovně bere na vědomí, že Megaflex v žádném případě není stranou smluvního vztahu založeného použitím E-shopu.

2.3. Kupující již prvním a kterýmkoli dalším použitím E-shopu výslovně přijímá tyto OP.

2.4. Tyto OP jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Kupujícím prostřednictvím E-shopu postupem dle článku 4.1 těchto OP. Odchylné obchodní podmínky Kupujícího budou považovány za akceptované Dodavatelem pouze v případě, že s jejich použitím souhlasil písemně.

2.5. Tyto OP se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých smluv mezi Dodavatelem a Kupujícím realizovaných mezi Dodavatelem a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

2.6. Znění těchto OP může Dodavatel kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ze Smluv uzavřených před účinností nového znění OP.

2.7. Kupujícím ve smyslu těchto OP může být:
2.7.1. spotřebitel, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“);
2.7.2. podnikatel, kterým je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“);
2.7.3. registrovaný podnikatel, kterým je každý Podnikatel, který na základě dohody s Dodavatelem využívá registrovaného přístupu k objednacímu systému Dodavatele. Takový podnikatel má zpravidla přístup ke speciálním slevám i dalším zvláštním obchodním podmínkám, které většinou využívá pro další prodej zboží nakoupeného u Dodavatele (dále jen „Registrovaný podnikatel“).

2.8. Kupující si je vědom, že mu v souvislosti s uzavřením Smlouvy s Dodavatelem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log ani jakýchkoli obdobných obrazových či slovních označení Dodavatele či jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě na základě samostatného písemného ujednání mezi Kupujícím a Dodavatelem výslovně sjednáno jinak.

2.9. OP jsou k dispozici vždy v aktuálním znění zde.

2.10. Tyto OP se vztahují výlučně Smlouvy s místem dodání zboží, resp. poskytnutí služeb či licencí na území České republiky a Slovenské republiky. Dodavatel nedoručuje zboží nabízené v E-shopu mimo území České republiky a Slovenské republiky.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dodavatel sděluje, že:

3.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky). Z této podmínky je vyjmuta případná smluvní doprava sjednaná mezi Dodavatelem a Kupujícím předem.

3.2. požaduje úhradu kupní ceny a zaručuje dodání v souladu s dále uvedenými Platebními podmínkami (Část 10) a Dodacími podmínkami (Část 11) v závislosti na postavení Kupujícího ve smyslu článku 2.4 výše, a charakteru plnění poskytovaného Dodavatelem.

3.3. uzavírá též smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, zpravidla pronájem zařízení. Tyto smlouvy mohou s Dodavatelem uzavírat výhradně Podnikatelé, resp. Registrovaní podnikatelé. Nejkratší možná doba trvání nájemní smlouvy, je jeden (1) měsíc.

3.4. v případě licenčních smluv uzavíraných mezi Kupujícím a Dodavatelem na dobu neurčitou se má za to, že je odměna Dodavatele za poskytnutí licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li výslovně uvedeno jinak.

3.5. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Dodavatele.

3.6. v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit u jednatele Dodavatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4. Smlouva

4.1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na E-shopu tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání Smlouvy asistovat pracovník Dodavatele, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Závazná nabídka k uzavření Smlouvy ze strany Kupujícího vzniká odesláním objednávky po zvolení dopravy a způsobu úhrady. Doručení závazné nabídky Kupujícího Dodavatel písemně potvrdí kupujícímu na e-mail Kupujícího. Smlouva je uzavřena až okamžikem doručení písemného potvrzení Dodavatele o akceptaci závazné nabídky Kupujícího na e-mail Kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat Dodavatel nenese odpovědnost.

4.2. Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody mezi Dodavatelem a Kupujícím nebo na základě jiných důvodů, vyplývajících z aplikovatelných právních předpisů.

4.3. Smlouva, případně další vztahy ze Smlouvy vyplývající, se řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, přičemž obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

4.4. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy, anebo v souvislosti s ní, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých ze Smlouvy, budou s konečnou platností věcně a místně příslušným českým soudem, a to dle sídla Dodavatele, pokud zvláštní předpis nestanoví příslušnost výlučnou.

4.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je znění Smlouvy v českém jazyce rozhodující.

4.6. Uzavřená Smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně pěti (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle aplikovatelných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.7. Smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu dodá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Dodavatele kupní cenu v příslušné výši.

4.8. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Pokud má být na základě Smlouvy udělena Kupujícímu licence, dochází k tomu po úplném zaplacení sjednané odměny.

4.9. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci, resp. užívat licenci v souladu se Smlouvou.
4.10. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

4.11. Má-li Dodavatel věc Kupujícímu odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení; dodá-li však Dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

4.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

4.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

4.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

4.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

4.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škoda vznikla v důsledku porušením povinnosti Dodavatele.

4.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc, po předchozím upozornění na náklady prodlévajícího, vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Dodavatele

4.20. Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že věc při přechodu nebezpečí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
4.20.1. má věc vlastnosti, které si strany ve Smlouvě ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
4.20.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
4.20.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
4.20.4. věc vyhovuje požadavkům aplikovatelných právních předpisů.

4.21. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, přičemž tato věta platí omezeně pro součásti laserů, jejichž záruční doba je omezena na dobu kratší 6 měsíců (viz. též část 2: délka záruky reklamačního řádu Dodavatele, (dále jen „Reklamační řád“).

4.22. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nevztahuje:
4.22.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
4.22.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
4.22.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
4.22.4. na jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

4.23. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4.24. Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

4.25. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
4.25.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
4.25.2. na odstranění vady opravou věci;
4.25.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
4.25.4. odstoupit od smlouvy.

4.26. Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, náleží mu výlučně práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy – viz níže.

4.27. Kupující v postavení Spotřebitele má právo na přiměřenou slevu z ceny i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu v postavení Spotřebitele působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

4.28. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.29. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

4.30. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

4.31. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou.

4.32. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka
4.33. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

4.34. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle Smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.35. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím v postavení Spotřebitele

5.1. Kupujícím v postavení Spotřebitele má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
5.1.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
5.1.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2. Dodavatel umožňuje Kupujícímu v postavení Spotřebitele odstoupit od Smlouvy osobně, a to na adrese Dodavatele. Kupujícímu v postavení Spotřebitele pak Dodavatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.3. Odstoupit od Smlouvy je Kupující v postavení Spotřebitele oprávněn také korespondenčně, a to na adrese Dodavatele.

5.4. Odstoupí-li Kupující v postavení Spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady.

5.5. Zboží je Kupující v postavení Spotřebitele povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.6. Rozhodne-li se Kupující v postavení Spotřebitele pro odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení odstoupení, lze zboží doručit na adresu Dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

5.7. Kupující v postavení Spotřebitele odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.8. Odstoupí-li Kupující v postavení Spotřebitele od Smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.

5.9. Odstoupí-li Kupující v postavení Spotřebitele od Smlouvy, Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu v postavení Spotřebitele dříve, než mu Kupující v postavení Spotřebitele zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

5.10. Kupující v postavení Spotřebitele bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím v postavení Spotřebitele uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující v postavení Spotřebitele je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou hodnoty daných věcí považovány za bezdůvodné obohacení Kupujícího v postavení Spotřebitele. Není-li vydání bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.11. Kupující v postavení Spotřebitele tímto výslovně bere na vědomí a souhlasí, že nemůže odstoupit od Smlouvy:
5.11.1. o poskytování služeb, které Dodavatel poskytnul s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího v postavení Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.11.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.11.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího v postavení Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
5.11.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.11.5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím v postavení Spotřebitele na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
5.11.6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující v postavení Spotřebitele z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5.11.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo
5.11.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího v postavení Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

5.12. V případě odstoupení od Smlouvy ponese Kupující v postavení Spotřebitele náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.13. Kupující v postavení Spotřebitele má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Odstoupení v ostatních případech

5.14. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
5.14.1. došlo-li ke změně stavu věc v důsledku její prohlídky za účelem zjištění vady věci;
5.14.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
5.14.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
5.14.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.15. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

6. GDPR a ochrana informací

6.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou v souladu s Nařízením EU 2016/679 využity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím, nebo v souladu s jeho souhlasem k využití osobních údajů, který Kupující poskytl Dodavateli a/nebo společnosti Megaflex prostřednictvím E-shopu nebo jiným prokazatelným způsobem.

6.2. Podrobné informace o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

7. Provozní doba

7.1. Objednávky přes www.razitko.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

7.2. Příjem objednávek telefonicky nebo osobně je možný v souladu s pracovní dobou Dodavatele.

8. Ceny

8.1. Všechny ceny jsou smluvní. Na E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny Dodavatele.

8.2. Pro Kupující v postavení Spotřebitele a neregistrovaných Podnikatelů platí ceny, které jsou uváděny včetně DPH.

8.3. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

9. Objednávání

9.1. Kupující obdrží plnění dle Smlouvy za cenu platnou v okamžiku učinění objednávky ze strany Kupujícího, tj. učiněním závazné nabídky k uzavření Smlouvy ve smyslu článku 4.1. Tato cena bude uvedena přímo v interaktivním rozhraní E-shopu, či v písemném potvrzení závazné nabídky, které Dodavatel Kupujícímu doručí.

9.2. Objednávat je možno výhradně způsoby uvedenými v těchto OP.

9.3. Dodavatel doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop výhradně prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

10. Platební podmínky

10.1. Kupující výslovně akceptuje platební podmínky uvedené na E-shopu a v těchto OP.

11. Dodací podmínky

11.1. Lhůta dodání:
11.1.1. se může měnit individuálně u každého Dodavatele
11.1.2. je stanovena individuálně pro případy zboží na objednávku nebo zboží upraveného podle přání Kupujícího, a to na základě vzájemné dohody stran Smlouvy;
11.1.3. počíná běžet okamžikem uzavření Smlouvy za předpokladu, že kupní cena dle Smlouvy byla uhrazena předem, jinak počíná běžet až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny.

11.2. Nejsou-li v okamžiku učinění objednávky v E-shopu vybrané položky k dispozici, Dodavatel o této skutečnosti Kupujícího informuje bez zbytečného odkladu v potvrzení o doručení objednávky, bez ohledu na to, zda je nedostupnost dočasná či trvalá. Je-li zboží nedostupné trvale, Dodavatel prohlášení o přijetí objednávky nevystavuje a k uzavření Smlouvy nedojde.

11.3. Osobní odběr:
11.3.1. Zboží je oprávněn převzít pouze Kupující nebo jím pověřená osoba. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

11.4. Zasílání přepravní službou – ČR:
11.4.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat Dodavatelem vybranou přepravní službou.
11.4.2. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v okamžiku uskutečněním objednávky, resp. učiněním závazné nabídky.

11.5. Zasílání kurýrem (nebo Kupujícím vybraným přepravcem):
11.5.1. Pokud nebylo výslovně ujednáno jinak, kurýrní službu objednává a platí výhradně Kupující. Kurýra je možno k Dodavateli vyslat po uzavření Smlouvy a potvrzení termínu expedice objednaného zboží ze strany Dodavatele.

11.6. Zasílání přepravní službou – SR:
11.6.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

11.7. Převzetí zboží:
11.7.1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem Dodavatele, nepoškození krabic) podle přiloženého přepravního listu.
11.7.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

11.8. Poškozená zásilka:
11.8.1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e mailem na adresu Dodavatele uvedenou výše, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou Dodavateli.
11.8.2. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práv z vadného plnění, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

12. Záruční podmínky

12.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Jako záruční list obvykle slouží faktura nebo jiný prodejní doklad.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2021 a ruší předchozí znění OP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Dodavatele a elektronicky na E-shopu.

13.2. Je-li některé ustanovení těchto OP zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena existence a platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či těchto OP vyžadují písemnou formu.

 

Generuji sazbu a vkládám položku do košíku.
Prosím počkejte...
Generuji sazbu a ukládám návrh.
Prosím počkejte...